Dmytro Zhyvov

Running Coyote

Ua Ukraine, Kyiv

Ultramarathon Knyazheskaya sotnya

100k

20

Start number
Race start 23 May 09:01:27
Start time 23 May 09:01:27
Split Time of day Time Diff Pace
10k 10:02:48 01:01:20 01:01:20 06:08
20k 11:00:20 01:58:52 57:31 05:45
30k 11:58:44 02:57:16 58:24 05:50
40k 13:02:13 04:00:45 01:03:29 06:20
50k 14:09:23 05:07:55 01:07:09 06:42
60k 15:19:40 06:18:13 01:10:17 07:01
70k 16:26:11 07:24:43 01:06:30 06:39
80k 17:38:21 08:36:54 01:12:10 07:13
90k 18:51:30 09:50:03 01:13:09 07:18
Finish
Official time: 10:54:52
Net time: 10:54:52
Place 13
Place (man) 13
Place (age) 9

Dmytro Zhyvov

Running Coyote

Ua Ukraine, Kyiv

Ultramarathon Knyazheskaya sotnya

100k

20

Start number
Race start 23 May 09:01:27
Start time 23 May 09:01:27
Split Time of day Time Diff Pace
10k 10:02:48 01:01:20 01:01:20 06:08
20k 11:00:20 01:58:52 57:31 05:45
30k 11:58:44 02:57:16 58:24 05:50
40k 13:02:13 04:00:45 01:03:29 06:20
50k 14:09:23 05:07:55 01:07:09 06:42
60k 15:19:40 06:18:13 01:10:17 07:01
70k 16:26:11 07:24:43 01:06:30 06:39
80k 17:38:21 08:36:54 01:12:10 07:13
90k 18:51:30 09:50:03 01:13:09 07:18
Finish
Official time: 10:54:52
Net time: 10:54:52
Place 13
Place (man) 13
Place (age) 9Our clients